Política de Privacitat

GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL , informa als USUARIS d’aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recaven en lloc Web, per tal que decideixin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’ objecte d’ adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’ entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

Identitat: GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL amb CIF/NIF: B66665753, en endavant ENTITAT

Adreça: C/ Bori i Fontesta, 5, 1a, 08021, Barcelona

E-mail: comunicaciogf@gesconsulting.eu

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Contacte per email: comunicaciogf@gesconsulting.eu

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL, atenent les sol·licituds d’informació i/o consultes plantejades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per a això.

LEGITIMACIÓ

GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL està legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’ interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’ article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

DESTINATARIS

Les dades personals recaptades no seran cedides o comunicades a altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/es expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informi expressament a l’Usuari.

DRETS DELS USUARIS:

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Accés: L’ interessat té dret a saber quines dades està tractant l’ ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L’ interessat té dret a demanar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L’ interessat té dret a demanar la supressió de les seves dades quan, entro altres motius, les dades no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l’ interessat podrà demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’ exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l’ interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l’ ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l’ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l’interessat i per sol·licitud del mateix).

Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL en C/ Bori i Fontesta, 5, 1a, 08021, Barcelona o enviant un e-mail a comunicaciogf@gesconsulting.eu

A més, té vostè dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament GESCO ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SL aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del mateix.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES

No s’elaboren perfils, No es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l’usuari.