Declaració d’accessibilitat

GESCO ASESORIA I CONSULTORIA, SL s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat i que s’utilitza com a evidència de la justificació del criteri d’accessibilitat del Programa Kit Digital.  Està estructurat conforme als annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.
 Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.gescoservices.org/.